Regulamin  kursów LINGO-STAR® na rok szkolny 2023/2024

1. Podstawowe ustalenia

a) Ten regulamin określa zasady zapisu ucznia na kurs w firmie LINGO-STAR Sp. z o.o., zwanej dalej SZKOŁĄ. Osoba zapisująca zwana jest dalej Rodzicem/Opiekunem prawnym.

b) Na zajęcia prowadzone przez SZKOŁĘ uczęszczają zapisani przez Rodziców/Opiekunów prawnych uczniowie, zwani dalej KURSANTAMI.

2. Zapisy na kurs

a) Zapisów dokonuje się osobiście w punkcie informacyjnym SZKOŁY lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.lingostar.pl w zakładce „ZAPISY”

b) Przed rozpoczęciem kursu konieczne jest:
– wypełnienie formularza zgłoszeniowego online (będące równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu) w przypadku nowego ucznia SZKOŁY oraz potwierdzenie adresu mailowego osoby zapisującej ucznia na kurs w SZKOLE. Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów kontynuujących naukę w SZKOLE przesyłają pisemną deklarację na adres mailowy SZKOŁY lub składają pisemne oświadczenie osobiście w SZKOLE.
– podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych
– wniesienie opłaty semestralnej lub rocznej za kurs lub opłacenie pierwszej raty za zajęcia.

c) W przypadku zapisania się na kurs, który się już rozpoczął, opłata za kurs jest pomniejszona o koszt zajęć, które się już odbyły.

d) Dopóki Rodzic/Opiekun Prawny nie zaakceptuje tego regulaminu na rok szkolny 2023/2024, kursant nie może uczęszczać na zajęcia.

3. Organizacja zajęć

a) Pojedyncze zajęcia trwają:
– dla dzieci w wieku 3-5 lat odpowiednio do grupy wiekowej od 30 do 50 min
W szkołach podstawowych:
– kurs standardowy językowy 60min/70min/90min
– kurs Mały Edison® 40 min lub 50 min
– Robotricks 60 min lub 90 min
– kurs Programowanie w Minecraft 60 min
W liceum, dla dorosłych:
– kurs standardowy językowy 60, 70 lub 90 min
Zajęcia muzyczne od 30-60 min
Zajęcia kulinarne 60, 90 lub 120 min

b) Zajęcia lekcyjne prowadzone są w grupach liczących:
I) W placówkach stacjonarnych LINGO-STAR®, szkołach podstawowych lub innych wynajmowanych salach:
– kurs języka obcego od 2-10 osób (w niektórych placówkach możliwe jest nauczanie indywidualne)
– kurs Robotricks/ Mały Edison/Programowanie w Minecraft od 6 – 12 osób;
II) online: kurs języka obcego od 1 do 8 osób;

Cennik kursów językowych różni się w zależności od liczby osób w grupie i czasu trwania zajęć.
Szczegółowy cennik dostępny jest na stronie www.lingostar.pl w zakładce Zapisy-> Cennik (należy wybrać dany oddział).

Jeżeli liczba kursantów w grupie spadnie poniżej podanego w cenniku minimum SZKOŁA zastrzega sobie prawo do przełożenia daty rozpoczęcia kursu, podniesienia stawki za pojedyncze zajęcia, bądź też do rozwiązania grupy.
W przypadku rozwiązania grupy, SZKOŁA rozlicza wyłącznie liczbę odbytych zajęć.
SZKOŁA zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby kursantów w grupie w trakcie trwania kursu o jedną osobę w stosunku do maksymalnej liczby osób obowiązującej na naszych kursach, jednak pod warunkiem, że większość RODZICÓW/OPIEKUNÓW wyrazi na to zgodę.
Możliwość pozostawienia dotychczasowej liczby kursantów w grupie jest możliwa pod warunkiem wyrażenia zgody przez uczestników kursu na pokrycie kwoty, która byłaby wnoszona za kurs przez dodatkowego kursanta.

c) SZKOŁA gwarantuje, że zajęcia będą prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych lektorów/instruktorów.

d) SZKOŁA zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu nauczania, w tym: na kursach językowych: systematycznej oceny postępów słuchacza w nauce; kontaktu z Rodzicami/Opiekunami prawnymi w przypadku ewentualnych problemów wychowawczych bądź słabych wyników uzyskiwanych przez kursanta.

e) Podstawowym sposobem kontaktu z kursantem i Rodzicem/Opiekunem prawnym w celu poinformowania o ewentualnych zmianach w organizacji zajęć jest kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.
SZKOŁA nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli w/w sposób kontaktu okaże się nieskuteczny.

f) Każdy Słuchacz po ukończeniu dwóch semestrów kursu otrzymuje certyfikat.

g) SZKOŁA zastrzega sobie prawo do wykorzystywania na własny użytek (np. umieszczając na stronie internetowej, profilu Facebook lub w materiałach reklamowych) zdjęć zrobionych w czasie zajęć lub imprez towarzyszących kursom organizowanym przez SZKOŁĘ jak również materiałów wykonanych przez kursantów w czasie zajęć. Jeżeli Rodzic/opiekun prawny nie wyraża zgody na wykorzystywanie wizerunku dziecka do celów promocyjnych/informacyjnych SZKOŁA prosi o pisemne zgłoszenie tego do biura SZKOŁY.
W przypadku nieotrzymania pisemnej informacji SZKOŁA ma prawo wykorzystać w/w materiały.

h) SZKOŁA zastrzega sobie prawo do zmiany trybu prowadzenia zajęć na tryb zdalny – online lub tryb hybrydowy w chwili wprowadzenia ograniczeń w prowadzeniu zajęć stacjonarnych związanych z bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną na terenie jednostki administracyjnej na której działa SZKOŁA.
O zmianie trybu prowadzenia zajęć Rodzice/Opiekunowie prawni zostaną powiadomieni natychmiast po zaistnieniu takiej sytuacji drogą mailową.

4. Płatności

a) Płatności dokonuje się w systemie ratalnym (najpóźniej do 10. dnia każdego miesiąca, decyduje data wpływu płatności na konto SZKOŁY, wyjątkiem jest 1. rata, która musi być uiszczona najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem się kursu) lub poprzez wniesienie opłaty semestralnej – pierwszej maksymalnie na 3 dni przed rozpoczęciem się kursu, drugiej do 10.02.2024. Przy jednorazowej opłacie za cały semestr z góry przysługuje zniżka 5% od kosztu wszystkich zajęć lub 7% za płatność roczną z góry lub jeśli Rodzic/opiekun prawny ma zapisanych więcej niż 1 dziecko w naszej szkole na kurs przy płatności semestralnej z góry (zniżka nie dotyczy pomocy dydaktycznych). Przed rozpoczęciem kursu Rodzic/Opiekun prawny otrzymuje informację dotyczącą dokładnej ilości godzin obejmujących dany kurs na cały rok szkolny i SZKOŁA zobowiązuje się, że podana ilość zajęć odbędzie się w danym roku szkolnym. Powyższe zniżki nie dotyczą kursów i zajęć indywidualnych.

b) Wysokość raty nie zależy od liczby lekcji w danym miesiącu. Wynika ona z pełnego kosztu wszystkich lekcji (według ustalonej stawki za godzinę zajęć) w ciągu całego roku. Ten koszt jest następnie dzielony na równe raty miesięczne lub semestralne. Liczba rat wynika z liczby miesięcy, w których planowo odbywają się zajęcia. Szczegółowy cennik zajęć znajduje się online, na stronie www.lingostar.pl w zakładce Zapisy -> Cennik

c) W przypadku korzystania z usługi przyprowadzania lub przewożenia kursanta na zajęcia do placówki Lingo-Star naliczana jest opłata semestralna za tą usługę, która jest widoczna w cenniku zajęć znajdującym się online, na stronie www.lingostar.pl w zakładce Zapisy -> Cennik.
Usługa przywożenia/przyprowadzania jest płatna jednorazowo na początku każdego semestru i jest niepodzielna na liczbę miesięcy. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

d) Opłaty za zajęcia językowe, Robotricks, Mały Edison, Programowanie w Minecraft można dokonać przelewem na konto bankowe określone w umowie o świadczeniu usług edukacyjnych, którą Rodzic/Opiekun prawny podpisuje przed rozpoczęciem kursu lub gotówką w sekretariacie SZKOŁY, ul. Korfantego 1, Ożarów Maz.

e) SZKOŁA nie zwraca opłaty za zajęcia, na które kursant nie uczęszczał, lecz istnieje możliwość odrobienia zajęć w jednej z naszych placówek, po wcześniejszej konsultacji z Sekretariatem SZKOŁY nie później, niż 30 dni od daty nieobecności, o ile w danej chwili są miejsca w grupach na zbliżonym poziomie. Możliwym jest również wykorzystanie kwoty za zajęcia, na których kursant był nieobecny, na inne aktywności, poza stałą ofertą SZKOŁY, o ile takie aktywności SZKOŁA organizuje, np. Sleepover, Sobota z Lingo, Mega Warsztaty Robotyczne itp. Rozliczenie w ramach innych aktywności oraz w grupach na zbliżonym poziomie, może nastąpić do końca roku szkolnego. Kwoty te nie są przenoszone na kolejny rok szkolny.

f) W przypadku zmiany trybu prowadzenia zajęć – zgodnie z pkt. 3 podpunkt h) niniejszego Regulaminu – wysokość opłat wnoszonych przez kursanta nie ulega zmianie.

g) Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy SZKOŁY, zostanie wyznaczony inny termin do odrobienia tych zajęć lub w przypadku niemożliwości odrobienia zajęć – opłata za te zajęcia zostanie zwrócona Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu.

h)  SZKOŁA zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia lekcji hybrydowej lub zdalnej w przypadkach nagłej niedyspozycji lektora. Niezależnie od formy przeprowadzania zajęć, Szkoła zapewnia opiekę osoby dorosłej w czasie lekcji.

i) Istnieje możliwość przełożenia zajęć z powodu wycieczki szkolnej/uroczystości szkolnej uniemożliwiającej odbycie się zajęć, jeżeli płatnicy powiadomią biuro SZKOŁY pisemnie lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni robocze przed datą zajęć i liczba osób, których miałoby nie być na tych zajęciach jest większa niż połowa grupy. W celu odrobienia zajęć SZKOŁA postępuje wg następujących kroków:
– przedłużenie kolejnych zajęć o 15 min/20 min/30 min lub organizacja podwójnej lekcji;
Jeśli plan pracy SZKOŁY lub kursantów nie pozwala na przedłużenie lekcji, wówczas:
– SZKOŁA określa dwa alternatywne terminy odpracowania lekcji stacjonarnie lub online, niepokrywające się ze szkolnym planem lekcji kursantów. Szkoła przeprowadzi zajęcia w terminie, który odpowiada większej liczbie kursantów z danej grupy. Jeśli kursant nie weźmie udziału w lekcji, SZKOŁA nie zwraca kosztów, ale kursant może w ramach tej kwoty uczestniczyć w innych zajęciach LINGO-STAR określonych w punkcie 4.e) poniższego regulaminu.

j) W przypadku braku wpłat od Rodzica/Opiekuna prawnego, Szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na kurs i nieświadczenia mu dalej usługi.

k) Zniżki:
semestralna: 5% przy wpłacie za cały semestr
roczna: 7% za płatność jednorazową za cały rok z góry
rodzinna: 5% dla członków rodziny (rodzeństwo)
za zapisanie dziecka na więcej niż 1 kurs: 5%
czerwcowa (za zapisanie dziecka na zajęcia w czerwcu, w poprzednim roku szkolnym): 5%
rodzinna semestralna: 7% przy zapisie rodzeństwa/rodzica i dziecka i płatności semestralnej lub rocznej z góry lub ucznia, który uczęszcza na 2 kursy i wniesieniu opłaty za semestr lub rok z góry.

Zniżki dotyczą wyłącznie płatności wniesionych w terminie. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie wszystkie zniżki przysługujące tej opłacie są anulowane.
W chwili rezygnacji z zajęć jednej osoby objętej zniżką rodzinną lub nie utworzenia się grupy dla rodzeństwa, zniżka pozostałych osób korzystających z niej jest anulowana.

Zniżki nie łączą się ze sobą.

5. Rezygnacja z kursu

a) W przypadku rozwiązania grupy po 1 semestrze z powodu niewystarczającej liczby kursantów w grupie opłata za pomoce dydaktyczne do kursu nie jest zwracana.

b) Rodzic/Opiekun prawny ma prawo zrezygnować z nauki w naszej szkole. Zobowiązany jest do przesłania pisemnej rezygnacji kursanta z zajęć drogą mailową, pocztą tradycyjną lub dostarczyć pisemną rezygnację do SZKOŁY. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do upewnienia się, czy rezygnacja dotarła do biura.
Rezygnacje składane do lektora lub telefonicznie do SZKOŁY nie są rozpatrywane.

c) Z dniem otrzymania przez szkołę pisemnej rezygnacji z zajęć rozpoczyna się 30-dniowy okres wypowiedzenia.
W tym czasie kursant może nadal uczęszczać na zajęcia i wszystkie planowe zajęcia przeprowadzone w tym okresie zgodnie z obowiązującą stawką za zajęcia.

d) Po złożeniu przez Rodzica/Opiekuna prawnego pisemnej rezygnacji, biuro SZKOŁY dokonuje rozliczenia za wszystkie zajęcia od zapisu kursanta do końca okresu wypowiedzenia, według obowiązującej stawki za jedne zajęcia. Rodzic/Opiekun prawny w ciągu 14 dni od złożenia rezygnacji otrzyma drogą mailową z biura pełne rozliczenie za te zajęcia i jest zobowiązany do opłacenia brakującej kwoty w wyznaczonym w tej wiadomości mailowej terminie, jeśli taka kwota występuje. Jeżeli po rozliczeniu na koncie kursanta występuje nadpłata, ta kwota jest zwracana Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu na konto, z którego dokonywał przelewów, pomniejszona o koszt przelewu, wyznaczony przez bank obsługujący konto SZKOŁY.

e) Rezygnacje w regularnej formie, w której rozliczenia obejmują zwrot gotówki na konto bankowe, przyjmowane są wyłącznie do 30.03.2024r. Po tym terminie złożone rezygnacje są rozpatrywane z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, a nadpłaty wynikające z rozliczenia rezygnacji zwracane są jedynie w formie voucherów do wykorzystania na dodatkowe aktywności Lingo-Star takie jak nocowanki, warsztaty letnie lub warsztaty weekendowe. Ważność voucherów obowiązuje do 31.08.2024r.

f) Zmiana przedszkola/szkoły podstawowej do której uczęszcza kursant, zmiana miejsca zamieszkania lub zmiana terminu zajęć pozaszkolnych (innych niż prowadzone przez naszą Szkołę) nie jest podstawą do odstąpienia od okresu wypowiedzenia.

g) Zmiana trybu prowadzenia zajęć – zgodnie z pkt. 3 podpunkt h) niniejszego Regulaminu – nie jest podstawą do odstąpienia od okresu wypowiedzenia.

6. Postanowienia końcowe

a) Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2024 do 30 sierpnia 2024.

b) Zmiany niniejszego regulaminu będą podawane do wiadomości Rodziców/Opiekunów prawnych kursantów na dwa tygodnie przed ich wprowadzeniem poprzez zamieszczenie na stronie internetowej lingostar.pl oraz przesłanie tych zmian drogą mailową.