Regulamin  kursów LINGO-STAR® na rok szkolny 2021/2022

 

  1. Podstawowe ustalenia

 

a) Ten regulamin określa zasady zapisu ucznia na kurs w firmie LINGO-STAR Sp. z o.o., zwanej dalej SZKOŁĄ. Osoba zapisująca zwana jest dalej Rodzicem/Opiekunem prawnym.

 

b) Na zajęcia prowadzone przez SZKOŁĘ uczęszczają zapisani przez Rodziców/Opiekunów prawnych uczniowie, zwani dalej kursantami.

 

  1. Zapisy na kurs

 

a) Zapisów dokonuje się osobiście w punkcie informacyjnym SZKOŁY lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie lingostar.pl w zakładce „kontakt”

 

b) Przed rozpoczęciem kursu konieczne jest:

 

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego online (będącego równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu) w przypadku nowego ucznia SZKOŁY oraz potwierdzenie adresu mailowego osoby zapisującej ucznia na kurs w SZKOLE. Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów kontynuujących naukę w SZKOLE przesyłają pisemną deklarację na adres mailowy SZKOŁY lub składają pisemne oświadczenie osobiście w SZKOLE.
  • podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych
  • wniesienie opłaty semestralnej lub rocznej za kurs lub opłacenie pierwszej raty za zajęcia.

c) W przypadku zapisania się na kurs, który się już rozpoczął, opłata za kurs jest pomniejszona o koszt zajęć, które się już odbyły.

 

d) Dopóki Rodzic/Opiekun Prawny nie zaakceptuje tego regulaminu na rok szkolny 2021/2022, kursant nie może uczęszczać na zajęcia.

 

  1. Organizacja zajęć

 

a) Jedne zajęcia trwają

dla dzieci w wieku 3-5 lat

o    odpowiednio do grupy wiekowej od 30 do 50min

W szkołach podstawowych:

o    kurs standardowy językowy 60min/70min/90min

o    kurs Mały Edison® 40min lub 50min

o    Robotricks 90min lub 120min

o    kurs Programowanie w Minecraft 60min 

w   liceum, dla dorosłych:

o    kurs standardowy językowy 60, 70 lub 90min

  • Zajęcia muzyczne od 30-60min
  • Zajęcia kulinarne 60-90min

 

b) Zajęcia lekcyjne prowadzone są w grupach liczących:

w placówkach stacjonarnych LINGO-STAR®, szkołach podstawowych, gimnazjach:

o    kurs języka obcego od 2-10 osób (w niektórych placówkach możliwe jest nauczanie indywidualne)

o    kurs Robotricks/ Mały Edison/Programowanie w Minecraft od 6 – 12 osób;

na kursach prowadzonych w trybie zdalnym:

o    kurs języka obcego od 1 do 8 osób

Cennik kursów językowych różni się w zależności od ilości osób w grupie i czasu trwania zajęć. Szczegółowy cennik dostępny jest na stronie www.lingostar.pl w zakładce Oddziały (należy wybrać dany oddział)

 

Jeżeli liczba kursantów w grupie spadnie poniżej podanego minimum SZKOŁA zastrzega sobie prawo do przełożenia daty rozpoczęcia kursu, podniesienia stawki za 1 godzinę lekcyjną, bądź też do rozwiązania grupy.

SZKOŁA zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby kursantów w grupie w trakcie trwania kursu do maksymalnej liczby osób obowiązującej na naszych kursach. Możliwość pozostawienia dotychczasowej liczby kursantów w grupie jest możliwa pod warunkiem wyrażenia zgody przez uczestników kursu na pokrycie kwoty która byłaby wnoszona za kurs przez dodatkowego kursanta.

 

c) SZKOŁA gwarantuje, że zajęcia będą prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych lektorów/instruktorów.

 

d) SZKOŁA zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu nauczania, w tym: na kursach językowych: systematycznej oceny postępów słuchacza w nauce; kontaktu z Rodzicami/Opiekunami prawnymi w przypadku ewentualnych problemów wychowawczych bądź słabych wyników uzyskiwanych przez kursanta.

 

e) Podstawowym sposobem kontaktu z kursantem i Rodzicem/Opiekunem prawnym w celu poinformowania o ewentualnych zmianach w organizacji zajęć jest kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej. SZKOŁA nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli w/w sposób kontaktu okaże się nieskuteczny

 

f) Każdy Słuchacz po ukończeniu dwóch semestrów kursu otrzymuje certyfikat.

 

g) SZKOŁA zastrzega sobie prawo do wykorzystywania na własny użytek (np. umieszczając na stronie internetowej, profilu Facebook lub w materiałach reklamowych ) zdjęć zrobionych w czasie zajęć lub imprez towarzyszących kursom organizowanym przez SZKOŁĘ jak również materiałów wykonanych przez kursantów w czasie zajęć. Jeżeli Rodzic/opiekun prawny nie wyraża zgody na wykorzystywanie wizerunku dziecka do celów promocyjnych/informacyjnych SZKOŁA prosi o pisemne zgłoszenie tego do biura SZKOŁY. W przypadku nie otrzymania pisemnej informacji SZKOŁA ma prawo wykorzystać w/w materiały.

h) SZKOŁA zastrzega sobie prawo do zmiany trybu prowadzenia zajęć na tryb zdalny – online lub tryb hybrydowy w chwili wprowadzenia ograniczeń w prowadzeniu zajęć stacjonarnych związanych z bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną na terenie jednostki administracyjnej na której działa SZKOŁA.
O zmianie trybu prowadzenia zajęć Rodzice/Opiekunowie prawni zostaną powiadomieni natychmiast po zaistnieniu takiej sytuacji drogą mailową.

 

  1. Płatności

 

a) Płatności dokonuje się w systemie ratalnym (najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, decyduje data wpływu płatności na konto SZKOŁY. Wyjątkiem jest 1 rata, która musi być uiszczona najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem się kursu) lub poprzez wniesienie opłaty semestralnej – pierwszej maksymalnie na 3 dni przed rozpoczęciem się kursu, drugiej do 10.02.2022. Przy jednorazowej opłacie za cały semestr lub rok z góry przysługuje zniżka 5% od kosztu wszystkich zajęć lub 7% jeśli uczeń bierze udział w więcej niż jednym kursie lub Rodzic/opiekun prawny ma zapisanych więcej niż 1 dziecko w naszej szkole na kurs.(zniżka nie dotyczy pomocy dydaktycznych). Przed rozpoczęciem kursu Rodzic/Opiekun prawny otrzymuje informację dotyczącą dokładnej ilości godzin obejmujących dany kurs na cały rok szkolny i SZKOŁA zobowiązuje się, że podana ilość zajęć odbędzie się w danym roku szkolnym. W przypadku wniesienia opłaty po terminie do tej raty zostają doliczone odsetki ustawowe.

 

b) Wysokość raty nie zależy od liczby lekcji w danym miesiącu. Wynika ona z pełnego kosztu wszystkich lekcji (według ustalonej stawki za godzinę zajęć) w ciągu całego roku. Ten koszt jest następnie dzielony na równe raty. Ilość rat wynika z ilości miesięcy, w których planowo odbywają się zajęcia. Szczegółowy cennik zajęć znajduje się online, na stronie – lingostar.pl w zakładce Oddziały

c) W przypadku korzystania z usługi przyprowadzania lub przywożenia kursanta na zajęcia do innej placówki naliczana jest opłata za tą usługę a która jest widoczna w cenniku zajęć znajdującym się online, na stronie – lingostar.pl w zakładce Oddziały.
Opłata ta jest płatna jednorazowo na początku każdego semestru i jest niepodzielna na ilość miesięcy. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

 

d) Opłaty za zajęcia językowe , Robotricks , Mały Edison, Programowanie w Minecraft można dokonać przelewem na konto bankowe określone w umowie o świadczeniu usług edukacyjnych, którą Rodzic/Opiekun prawny podpisuje przed rozpoczęciem kursu.

 

e) SZKOŁA nie zwraca opłaty za zajęcia, na które kursant nie uczęszczał, lecz istnieje możliwość odrobienia zajęć w jednej z naszych placówek, po wcześniejszej konsultacji z sekretariatem SZKOŁA nie później, niż 30 dni od daty nieobecności, o ile w danej chwili są miejsca w grupach na zbliżonym poziomie. Możliwym jest również wykorzystanie kwoty za zajęcia na które kursant nie uczęszczał, na inne aktywności, poza stałą ofertą SZKOŁY, o ile takie aktywności SZKOŁA organizuje, np. Sleepover, Sobota z Lingo, Mega Warsztaty Robotyczne itp. Rozliczenie w ramach innych aktywności oraz w grupach na zbliżonym poziomie, może nastąpić do końca roku szkolnego. Kwoty te nie są przenoszone na kolejny rok szkolny.

f) W przypadku zmiany trybu prowadzenia zajęć – zgodnie z pkt. 3 podpunkt h) niniejszego Regulaminu – wysokość opłat wnoszonych przez kursanta nie ulega zmianie.

 

g) Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy SZKOŁY, zostanie wyznaczony inny termin do odrobienia tych zajęć lub w przypadku niemożliwości odrobienia zajęć – opłata za te zajęcia zostanie zwrócona Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu.

 

h) Istnieje możliwość przełożenia zajęć z powodu wycieczki szkolnej/uroczystości szkolnej uniemożliwiającej odbycie się zajęć, jeżeli płatnicy powiadomią biuro SZKOŁY pisemnie lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni robocze przed datą zajęć i liczba osób, których miałoby nie być na tych zajęciach jest większa niż połowa grupy.

 

i) W przypadku braku wpłat od Rodzica/Opiekuna prawnego, Szkoła zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia ucznia na kurs i nie świadczenia mu dalej usługi

 

j) Zniżki:

semestralna: 5% przy wpłacie za cały semestr lub rok z góry

rodzinna: 5% dla członków rodziny (rodzeństwo)

za zapisanie dziecka na więcej niż 1 kurs: 5%

czerwcowa (za zapisanie dziecka na zajęcia w czerwcu, w poprzednim roku szkolnym): 5%

rodzinna semestralna: 7% przy zapisie rodzeństwa/rodzica i dziecka i płatności semestralnej lub rocznej z góry lub ucznia który uczęszcza na 2 kursy i wniesieniu opłaty za semestr lub rok z góry

 

Zniżki dotyczą wyłącznie płatności wniesionych w terminie przez Rodzica/Opiekuna prawnego. W przypadku nie wniesienia opłaty w terminie wszystkie zniżki przysługujące tej opłacie są anulowane. W chwili rezygnacji z zajęć jednej osoby objętej zniżką rodzinną lub nie utworzenia się grupy dla rodzeństwa, zniżka pozostałych osób korzystających z niej jest anulowana.

 

Zniżki nie łączą się ze sobą.

 

  1. Rezygnacja z kursu

 

a) W przypadku rozwiązania grupy po 1 semestrze z powodu niewystarczającej ilości kursantów w grupie opłata za pomoce dydaktyczne do kursu nie jest zwracana.

 

b) Rodzic/Opiekun prawny ma prawo zrezygnować z nauki w naszej szkole. Zobowiązany jest do przesłania pisemnej rezygnacji kursanta z zajęć drogą mailową, pocztą tradycyjną lub dostarczyć pisemną rezygnację do SZKOŁY . Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do upewnienia się, czy rezygnacja dotarła do biura. Rezygnacje składane osobiście do lektora lub telefonicznie do SZKOŁY nie są rozpatrywane.

 

c) Z dniem otrzymania przez szkołę pisemnej rezygnacji z zajęć rozpoczyna się 30-dniowy okres wypowiedzenia. W tym czasie kursant może nadal uczęszczać na zajęcia i wszystkie planowe zajęcia przeprowadzone w tym okresie powinny być normalnie opłacone zgodnie z obowiązującą stawką za zajęcia.

 

d) Po złożeniu przez Rodzica/Opiekuna prawnego pisemnej rezygnacji, biuro SZKOŁY dokonuje rozliczenia za wszystkie zajęcia od zapisu kursanta do końca okresu wypowiedzenia, według obowiązującej stawki za jedne zajęcia. Rodzic/Opiekun prawny w przeciągu 14 dni od złożenia rezygnacji otrzyma drogą mailową z biura pełne rozliczenie za te zajęcia i jest zobowiązany do opłacenia brakującej kwoty w wyznaczonym w tej wiadomości mailowej terminie, jeśli taka kwota występuje. Jeżeli po rozliczeniu na koncie kursanta występuje nadpłata, ta kwota jest zwracana Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu na konto, z którego dokonywał przelewów, umniejszona o koszt przelewu, wyznaczony przez bank obsługujący konto SZKOŁY.

 

e) Zmiana przedszkola/szkoły podstawowej/gimnazjum do którego uczęszcza kursant, zmiana miejsca zamieszkania lub zmiana terminu zajęć pozaszkolnych (innych niż prowadzone przez naszą Szkołę) nie jest podstawą do odstąpienia od okresu wypowiedzenia.

f) Zmiana trybu prowadzenia zajęć – zgodnie z pkt. 3 podpunkt h) niniejszego Regulaminu – nie jest podstawą do odstąpienia od okresu wypowiedzenia.

 

6. Postanowienia końcowe

a) Niniejszy regulamin obowiązuje od 31 sierpnia 2021 do 30 sierpnia 2022.

b) Zmiany niniejszego regulaminu będą podawane do wiadomości Rodziców/Opiekunów prawnych kursantów na dwa tygodnie przed ich wprowadzeniem poprzez zamieszczenie na stronie internetowej lingostar.pl oraz przesłanie tych zmian drogą mailową.